ENQUESTA SOBRE

"Els crèdits"

 

 

  

FITXA TÈCNICA

 

Empresa

Informació Tècnica i Científica SL

Mostra

La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.

Univers

Població major d'edat de Catalunya .

Tipus d'entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.

Data del sondeig

Indicat a cada resposta

Horari de les entrevistes

Preferentment entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.

Distribució geogràfica d’entrevistes

Sobre un total de 789 persones.

 • Aproximadament el 60% ( 473 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 102 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

 

 

 

Conclusions

 

El crèdit alguna cosa més que una necessitat.

La meitat de la població de Catalunya ha sol·licitat un crèdit en alguna ocasió. Aquesta resposta s'ha de extrapolar a nivell familiar, de forma que el crèdit sol·licitat pel consort es considera sovint el propi. Cal destacar que el col·lectiu comprès entre els 30 i 50 anys es el que fa ús dels crèdits en una proporció considerablement superior a la resta de grups d'edat.

Actualment a Catalunya una de cada tres persones disposa d'un crèdit. Es evident, que en funció de l'edat, només les persones de més edat han aconseguit lliurar-se dels seus deutes bancaris.

En quant al tipus de crèdits que es sol·liciten, existeix bastant equilibri entre el número de crèdits hipotecaris i personals. El crèdit personal es més jove que el hipotecari.

La informació que dona el banc és suficient i està prou detallada en quant a comissions, despeses, interessos, amortitzacions, conseqüències del no pagament de les quotes etc. Malgrat això, conceptes com el Mibor i el Euribor són desconeguts per més de la meitat de la població.

El crèdit és una forma de pagament més utilitzada com a medi per no descapitalitzar-se que com a sistema imprescindible de compra.

El percentatge dels ingressos dedicats al pagament de crèdits és inversament proporcional a l'edat. S'observa que mentre que els menors de 30 anys, el percentatge mig de pagaments per crèdits supera el 30% dels ingressos, el grup de 30 a 50 anys, per la derivada resultant, baixa a un 26%; i en els majors de 50 anys es situaria només una mica per sobre del 20%. Naturalment la gent amb l'edat és va lliurant dels crèdits generats temps enrera.

Entre acceptable i alt és el grau de satisfacció que mostren els clients respecte les seves entitats bancàries. La acceptació dels bancs de fora de España es mostra cada cop més consolidada, amb relació a altres estudis anteriors.

La figura del defensor del client no és massa coneguda, potser per la falta de publicitat d'aquest servei que ofereixen molts bancs. Per altre part, dins del percentatge minoritari dels insatisfets, hi ha queixes contundents sobre l'efectivitat d'aquest servei.

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 1.- Alguna vegada ha sol·licitat un crèdit?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

51.83%

± 3.48%

No

47.91%

± 3.48%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

56.85%

49.32%

29.76%

71.16%

49.73%

No

43.15%

50.68%

70.24%

28.84%

50.27%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 2.- Actualment té algun? Quants?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

33.21%

± 3.29%

No

66.54%

± 3.30%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

36.22%

31.69%

23.35%

51.39%

20.67%

No

63.78%

68.31%

76.65%

48.61%

79.33%

 

La mitjana de crèdits obtinguda entre les persones que actualment disposen d'algun crèdit és de 1,36 crèdits / persona.

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 3.- De quin tipus és o era?

  1. Hipotecari
  2. Personal

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Hipotecari

47.00%

± 4.89%

Personal

41.25%

± 4.83%

Dels dos tipus

11.00%

± 3.07%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Hipotecari

40,74%

51,12%

35,42%

48,03%

52,33%

Personal

46,30%

38,76%

60,42%

35,53%

41,86%

Dels dos tipus

12,96%

10,11%

4,17%

16,45%

5,81%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 4.- Utilitza o ha utilitzat alguna vegada el sistema de pagament a terminis?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

55.39%

± 4.88%

No

44.36%

± 4.88%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

58.18%

53.98%

64.58%

53.33%

54.55%

No

41.82%

46.02%

35.42%

46.67%

45.45%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 5.- Abans de signar el contracte li han informat detalladament de les comissions, despeses, interessos, amortitzacions, conseqüències del no pagament de les quotes, etc.?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

85.20%

± 3.52%

No

14.29%

± 3.46%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

86,36%

84,80%

76,60%

90,73%

80,72%

No

13,64%

15,20%

23,40%

9,27%

19,28%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 6.- La informació que figura en el contracte és clara i suficient?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

75.49%

± 4.17%

No

18.87%

± 3.80%

Ns / Nc

4.90%

± 2.10%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

78.38%

74.03%

69.39%

78.57%

74.16%

No

19.82%

18.78%

28.57%

17.53%

16.85%

Ns / Nc

1.80%

7.18%

2.04%

3.90%

8.99%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 7.- Sap què és el Mibor i l'Euribor?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

42.61%

± 4.85%

No

57.39%

± 4.85%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

52.68%

36.21%

25.00%

55.56%

29.41%

No

47.32%

63.79%

75.00%

44.44%

70.59%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 8.- Vostè fa servir els crèdits per comprar aquells articles que, en funció de les seves possibilitats econòmiques, no pot adquirir al comptat?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

42.54%

± 4.83%

No

57.21%

± 4.84%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

48.18%

39.33%

50.00%

45.70%

33.71%

No

51.82%

60.67%

50.00%

54.30%

66.29%

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 9.- Allò que vostè paga pel seu crèdit quant li representa (o li representava) respecte als seus ingressos?

  1. Menys del 20%
  2. Entre 20 i 40%
  3. Més del 40%
  4. No sap i / o no contesta

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Menys del 20%

25.74%

± 4.24%

Entre 20% i 40%

35.05%

± 4.63%

Més del 40%

10.54%

± 2.98%

Ns / Nc

27.70%

± 4.34%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Menys del 20%

32,43%

22,10%

26,53%

30,52%

17,98%

Entre 20% i 40%

36,04%

34,81%

40,82%

41,56%

21,35%

Més del 40%

10,81%

11,05%

26,53%

7,79%

7,87%

Ns / Nc

20,72%

32,04%

6,12%

20,13%

52,81%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 10.- Quin és el grau de satisfacció que té de la seva entitat quant als serveis, atenció personal, condicions, etc.?

  1. Alt
  2. Acceptable
  3. Baix
  4. Deficient

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Alt

28.89%

± 4.45%

Acceptable

62.31%

± 4.76%

Baix

5.78%

± 2.29%

Deficient

2.01%

± 1.38%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Alt

16,82%

36,52%

18,37%

34,87%

25,00%

Acceptable

71,03%

57,30%

67,35%

58,55%

66,67%

Baix

7,48%

5,06%

14,29%

3,95%

4,76%

Deficient

4,67%

1,12%

<1.00%

2,63%

3,57%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 11.- Si un banc o caixa de fora d'Espanya li oferís millors condicions quant a comissions, interessos, amortització, estaria disposat a contractar el crèdit en aquesta entitat?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

61.52%

± 4.72%

No

23.77%

± 4.13%

Ns / Nc

13.97%

± 3.36%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

68,47%

57,46%

55,10%

73,38%

44,94%

No

16,22%

28,73%

30,61%

21,43%

24,72%

Ns / Nc

15,32%

13,81%

14,29%

5,19%

30,34%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P12\FEBRER00

Pregunta 12.- Sap que la gran majoria de bancs i caixes tenen un Defensor del client a qui es poden adreçar els problemes entre l'entitat i els clients?

  1. No

• Mostra global: 789 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: febrer de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

38.73%

± 4.73%

No

60.78%

± 4.74%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

42.34%

37.02%

24.49%

42.21%

41.57%

No

57.66%

62.98%

75.51%

57.79%

58.43%