Promoción conocer al consumidor

El contenido de este informe es público. Para su difusión debe hacerse mención al "Institut Català del Consum" (Generalitat de Catalunya).

Para una ampliación local o específica de este estudio, puede solicitar una encuesta suplementaria a Infortécnica.

Tel: 934 334 243
consumidor@infortecnica.com

 

ENQUESTA SOBRE

"Els serveis telefònics"

 

FITXA TÈCNICA

 

 

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum (Generalitat de Catalunya)
Empresa Centres Europeus del Consumidor - Infortécnica
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Indicat a cada resposta
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 548 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 329 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 71 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

 

Conclusions

L' ús de mòbils y d' un Internet massa car no deixa d' augmentar.

L' ús o la intenció de fer servir més d' una companyia telefònica a Catalunya no és encara un fet molt estès, tot i que el creixement dels serveis alternatius a "Telefónica" és molt important, sobretot, per part dels més joves. S' ha de tenir present que no ha passat gaire temps des de la fi del monopoli de "Telefónica" i tampoc des de l' aparició dels telèfons mòbils a un preu assequible.

No hi ha una resposta clara que justifiqui el fet de no utilitzar serveis alternatius a "Telefónica". "La manca d'interès en contractar una altra companyia" és la resposta més repetida per part dels entrevistats. L' anàlisi en funció de l' edat, indica que només els més joves mostren un clar interès per provar els serveis d'altres companyies, detall que indica que el mercat alternatiu continuarà creixent.

Gran part de la població, encara no té una idea molt clara envers les avantatges o inconvenients per fer ús de serveis alternatius a "Telefónica", probablement perquè les línies urbanes, és a dir, aquelles que arriben al telèfon continuen sent de titularitat de "Telefónica" i una gran part de les trucades són d' aquest tipus.

Tant la telefonia mòbil, com la fixa, ofereixen unes tarifes bastant clares, en opinió dels entrevistats. La resposta es basa en el contingut informatiu de les factures. És evident, que les targetes de pre-pagament resten fora d' aquesta diafanitat en les tarifes, segons observen els entrevistats de forma reiterada.

La població considera molt necessària la formalització per escrit dels nous serveis de telefonia.

Una de cada quatre persones a Catalunya afirma ser víctima de la facturació de trucades no realitzades. Les companyies, però, han satisfet les demandes dels usuaris en la meitat de les ocasions.

Tot i sent les trucades més cares i les quotes més indefinides, l' ús de les targetes pre-pagament s' està imposant a la telefonia mòbil i supera àmpliament els serveis de quotes mensuals.

Malgrat la sinuosa orografia catalana, els problemes de cobertura de la telefonia mòbil no són gaire importants. "Movistar" es situa per sobre d' "Airtel" i d'altres empreses en els problemes de cobertura. Tanmateix, s'hauria de considerar l'ús de cada marca.

Internet continua sent car. En aquesta resposta, es mostren molt més categòrics els més joves, usuaris habituals de la xarxa.

La telefonia fixa encara és la més utilitzada i també la més econòmica. De tota manera, el increment d' ús dels mòbils és irrefrenable, sobretot entre els més joves, però tots esperen rebre les trucades.

D' altra banda, el mètode d'enquesta es basa en l'entrevista mitjançant la telefonia fixa, fet que pot condicionar el resultat d'aquesta darrera pregunta.

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 1.- Utilitza o pensa utilitzar els serveis d'una segona o tercera companyia telefònica?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

23.14%

± 3.52%

No

70.25%

± 3.82%

Ns / Nc

6.6%

± 2.07%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

23,21%

23,08%

38,03%

20,00%

16,67%

No

67,86%

72,65%

50,70%

77,14%

79,17%

Ns / Nc

8,93%

4,27%

11,27%

2,86%

4,17%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 2.- En cas negatiu, la no utilització d'una altra companyia, es deu a...

  1. Manca d'informació
  2. Tarifes poc clares
  3. Altres motius (està satisfet amb l'operador actual)

• Mostra: 385 persones de Catalunya que no utilitzen ni pensen utilitzar els serveis d'una segona companyia telefònica.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Falta d'informació

19.69%

± 3.97%

Tarifes poc clares

12.18%

± 3.26%

Altres motius

67.62%

± 4.67%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Falta d'informació

20,51%

19,28%

25,53%

27,66%

12,24%

Tarifes poc clares

10,26%

14,46%

14,89%

12,77%

14,29%

Altres motius

69,23%

66,27%

59,57%

59,57%

73,47%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 3.- Quant a la telefonia fixa, considera que la informació sobre les tarifes i els seus horaris d'aplicació és?

  1. Clara
  2. Poc clara
  3. Gens clara

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Clara

54.13%

± 4.17%

Poc clara

26.72%

± 3.69%

Gens clara

10.48%

± 2.54%

Ns / Nc

8.66%

± 2.34%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Clara

53,57%

54,70%

47,89%

56,34%

56,94%

Poc clara

30,36%

23,08%

38,03%

18,31%

23,61%

Gens clara

10,71%

10,26%

7,04%

15,49%

8,33%

Ns / Nc

5,36%

11,97%

7,04%

9,86%

11,11%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 4.- Creu necessari que les ofertes de nous serveis es formalitzin per escrit en un contracte?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

69.53%

± 3.85%

No

19.71%

± 3.33%

Ns / Nc

10.77%

± 2.60%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

67,86%

70,94%

76,06%

78,87%

58,33%

No

17,86%

21,37%

16,90%

15,49%

26,39%

Ns / Nc

14,29%

7,69%

7,04%

5,63%

15,28%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 5.- Ha pogut detectar la facturació de trucades no realitzades?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

24.09%

± 3.58%

No

66.06%

± 3.97%

Ns / Nc

9.85%

± 2.50%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

17,86%

29,91%

28,17%

23,94%

26,39%

No

69,64%

62,39%

61,97%

70,42%

61,11%

Ns / Nc

12,50%

7,69%

9,86%

5,63%

12,50%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 6.- En cas afirmatiu, la companyia li ha solucionat?

  1. No
  2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 130 persones de Catalunya que han detectat facturació de trucades no realitzades.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

42.42%

± 8.49%

No

57.58%

± 8.51%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

36,36%

48,48%

63,16%

38,46%

37,50%

No

63,64%

51,52%

36,84%

61,54%

62,50%

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 7..- En cas de tenir telèfon mòbil, quin tipus de contracte té?

  1. De quota fixa + trucades
  2. Targeta pre-pagament
  3. No sap i / o no contesta

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Quota fixa + trucades

22.08%

± 3.47%

Targeta pre-pagament

37.04%

± 4.04%

Ns / Nc

40.51%

± 4.11%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Quota fixa + trucades

19,64%

24,79%

25,35%

28,17%

16,67%

Targeta pre-pagament

39,29%

35,04%

64,79%

42,25%

15,28%

Ns / Nc

41,07%

40,17%

9,86%

29,58%

68,06%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 8.- Quant a la telefonia mòbil, considera que la informació sobre les tarifes i els seus horaris d'aplicació és?

  1. Clara
  2. Poc clara
  3. Gens clara

• Mostra: 325 persones de Catalunya que disposen de telèfon mòbil.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

VOTS

PERCENTATGE

FIABILITAT

Clara

162

50.74%

± 5.47%

Poc clara

88

27.3%

± 4.88%

Gens clara

44

14.45%

± 3.76%

Ns / Nc

24

7.49%

± 2.88%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Clara

50.79%

50.70%

64.62%

44.68%

34.62%

Poc clara

22.22%

32.39%

23.08%

34.04%

30.77%

Gens clara

19.05%

9.86%

10.77%

14.89%

11.54%

Ns / Nc

7.94%

7.04%

1.54%

6.38%

23.08%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 9.- Té problemes de cobertura amb el seu telèfon mòbil?

  1. No

• Mostra: 325 persones de Catalunya que disposen de telèfon mòbil.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

43.38%

± 5.39%

No

56.62%

± 5.39%

Pregunta 09-B.- Amb quina companyia?

RESPUESTA

PORCENTAJE

Movistar

39.8%

Airtel

30.25%

Moviline

9.95%

Amena

20%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 10.- En cas de tenir connexió a Internet, considera que les tarifes són?

  1. Altes
  2. Adients
  3. Baixes
  4. No disposa de connexió a Internet

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Altes

16.15%

± 3.07%

Adients

9.28%

± 2.41%

Baixes

1.32%

± 0.87%

No disposa de connexió a Internet

73.24%

± 3.70%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Altes

16,07%

16,24%

28,17%

20,00%

5,56%

Adients

14,29%

4,27%

9,86%

11,43%

2,78%

Baixes

1,79%

0,85%

2,82%

<1,00%

1,39%

No disposa de connexió a Internet

67,86%

78,63%

59,15%

68,57%

90,28%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P11\ABRIL00

Pregunta 11.- Què utilitza més, la telefonia fixa o la mòbil?

  1. Fixa
  2. Mòbil
  3. Ambdues

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Fixa

70.44%

± 3.82%

Mòbil

11.68%

± 2.69%

Ambdues

12.23%

± 2.74%

Ns / Nc

5.65%

± 1.93%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Fixa

69,64%

70,94%

54,93%

67,61%

81,94%

Mòbil

14,29%

9,40%

16,90%

14,08%

5,56%

Ambdues

8,93%

15,38%

28,17%

12,68%

4,17%

Ns / Nc

7,14%

4,27%

<1,00%

5,63%

8,33%