ENQUESTA SOBRE

"Les vacances i els viatges"

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica S.L.
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Indicat a cada resposta
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 539 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 323 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 70 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

Conclusions

Cada cop es viatja més a les vacances

Les agències, més gestores que no pas intermediàries

Cada cop es viatja més, sobretot la població més jove. Potser per ideologia, o per què a la resposta queden inclosos els viatges de feina; ho fan més els homes que les dones. Tot i així, restar a casa és el destí de bona part de la població, destacant les persones de major edat, amb motiu de les malalties o de la limitació dels recursos.

Els catalans realitzen les seves vacances cada cop més per mitjà dels serveis de les agències de viatge. Durant l' any 97, l' ús de les agències era d' un 23.98%; durant 1998 fou d' un 35.36%, i en l' actualitat arriba al 50 per cent. Amb la forta irrupció de Internet com a forma més econòmica i immediata per a reservar un vol o altre tipus de viatge comú, les agències s' estan transformant de intermediàries de les companyies de transport en gestores de vacances i de viatges que per la seva complexitat necessiten alguna cosa més que una simple reserva de bitllet.

El nivell de informació dels catalans sobre els drets del client davant les agències de viatges és notable; un xic inferior és el grau de coneixement pel que fa a les seves obligacions.

En quant a l' allotjament, la població de Catalunya continua tenint preferència pels hotels. Després pels apartaments i la resta d' opcions com són càmpings, cases de pagès, etc. en una proporció bastant més baixa.

L' opinió de la població respecte als establiments turístics és força positiva i el percentatge de reclamacions és baix, l'índex de reclamacions ha baixat respecte a enquestes anteriors.

El Sistema Arbitral de Consum és poc conegut.

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 1.- De quina manera gaudeix de les seves vacances?

  1. Resta a casa seva
  2. Es trasllada a una segona residència
  3. Fa un viatge
  4. Combinació de les anteriors

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Resta a casa seva

28.57%

± 3.81%

Es trasllada a una segona residència

20.78%

± 3.43%

Fa un viatge

31.17%

± 3.91%

Combinació de les anteriors

16.51%

± 3.14%

Ns / Nc

2.41%

± 1.30%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Resta a casa seva

31,91%

26,47%

24,24%

26,09%

36,11%

Es trasllada a una segona residència

12,77%

26,47%

18,18%

19,57%

25,00%

Fa un viatge

38,30%

26,47%

36,36%

34,78%

22,22%

Combinació de les anteriors

12,77%

19,12%

21,21%

17,39%

11,11%

Ns / Nc

4,26%

1,47%

<1,00%

2,17%

5,56%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 2.- Si vol fer un viatge, que fa vostè?

  1. Va a una agència de viatges
  2. El prepara vostè mateix
  3. No sap y / o no contesta

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Va a una agència de viatges

44.34%

± 4.19%

El prepara vostè mateix

43.41%

± 4.19%

Ns / Nc

11.87%

± 2.73%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Va a una agència de viatges

31,91%

52,94%

30,30%

47,83%

52,78%

El prepara vostè mateix

65,96%

45,59%

69,70%

50,00%

44,44%

Ns / Nc

2,13%

1,47%

<1,00%

2,17%

2,78%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 3.- Sap que el contingut de l'opuscle informatiu és obligatori i vinculant per a l'organitzador o detallista?

  1. No
  2. Ns / Nc

• Data del sondeig: juny de 2000.

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

44.34%

± 4.19%

No

55.66%

± 4.19%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

31,91%

52,94%

30,30%

47,83%

52,78%

No

68,09%

47,06%

69,70%

52,17%

47,22%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 4.- Quan es decideix per un viatge, sap que l'agència li ha de oferir per escrit totes les dades referents als viatges: transport i horaris, hotels i allotjaments, serveis inclosos (excursions, menjars, guies turístics)?

  1. No

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

77.37%

± 3.53%

No

22.63%

± 3.53%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

72,34%

80,88%

90,91%

67,39%

77,78%

No

27,66%

19,12%

9,09%

32,61%

22,22%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 5.- Vostè sap que si anul·la un viatge programat quan falten 15 dies o menys, per a la data de sortida, li cobraran una penalització?

  1. No

• Mostra: 548 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: abril de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

66.05%

± 4.00%

No

33.77%

± 3.99%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

53,19%

75,00%

69,70%

60,87%

69,44%

No

46,81%

25,00%

30,30%

39,13%

30,56%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 6.- Sap quins són els seus drets si l'agència anul·la el viatge?

  1. No

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

20.59%

± 3.41%

No

79.04%

± 3.44%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

14,89%

25,00%

12,12%

23,91%

25,00%

No

85,11%

75,00%

87,88%

76,09%

75,00%

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 7..- Si durant el viatge es produís un canvi important quant al transport, categoria de l'hotel, etc. i vostè no acceptes la solució de l'organitzador sap que a la tornada pot demanar una indeminització, en funció del cas?

  1. No

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

60.85%

± 4.12%

No

38.96%

± 4.12%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

57,45%

63,24%

69,70%

60,87%

52,78%

No

42,55%

36,76%

30,30%

39,13%

47,22%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 8.- Durant les vacances, quin tipus d'allotjament prefereix per a la seva estada?

  1. Hotel
  2. Apartament i / o bungalow
  3. Càmping
  4. Casa de pagès
  5. Altres

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Hotel

63.45%

± 4.07%

Apartament i / o bungalow

19.85%

± 3.37%

Càmping

2.41%

± 1.30%

Casa de pagès

6.86%

± 2.14%

Altres

3.34%

± 1.52%

Ns / Nc

3.34%

± 1.52%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Hotel

57,45%

67,65%

66,67%

63,04%

61,11%

Apartament i / o bungalow

23,40%

17,65%

21,21%

23,91%

13,89%

Càmping

4,26%

1,47%

3,03%

4,35%

<1,00%

Casa de pagès

4,26%

8,82%

6,06%

6,52%

8,33%

Altres

6,38%

1,47%

3,03%

<1,00%

8,33%

Ns / Nc

4,26%

2,94%

<1,00%

2,17%

8,33%

 

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 9.- Alguna vegadada s'ha vist obligat a formular una reclamació per deficiències en les instal·lacions i / o serveis prestats en un establiment turístic?

  1. No

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

6.86%

± 2.14%

No

93.14%

± 2.14%

Relación de las respuestas a la pregunta

Resp \ Grupo

Hombres

Mujeres

Menos de 30

De 30 a 50

Más de 50

6,38%

7,35%

3,03%

8,70%

8,33%

No

93,62%

92,65%

96,97%

91,30%

91,67%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC1\P10\JUNY00

Pregunta 10.- Sap que pot utilitzar el Sistema Arbitral de Consum com a mijà de resolució de conflictes?

  1. No

• Mostra: 539 persones de Cataluña.

• Data del sondeig: juny de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

33.02%

± 3.97%

No

66.98%

± 3.97%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

34,04%

32,35%

33,33%

34,78%

30,56%

No

65,96%

67,65%

66,67%

65,22%

69,44%