ENQUESTA SOBRE

El reciclatge i la contaminació ambiental

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Indicat a cada resposta
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 544 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 326 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 70 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

Conclusions

Hi ha que prendre mesures dràstiques amb la classificació de les deixalles "encara que mai em recordo de fer-ho jo"

L’ adopció de mesures per a la protecció del medi ambient ha d’ésser immediata, segons es desprèn de l'enquesta realitzada per l'Institut Català del Consum. La preocupació de la població de Catalunya per salvaguardar l'hàbitat humà i el de les altres espècies és prioritària i no es considera com un problema que pugui ésser solucionat a llarg termini. Aquesta preocupació és més accentuada entre els grups de població de les dones i els menys joves.

Malgrat això, aquesta preocupació és més ideològica que no pas real i no es tradueix en la forma d'actuar de cara a la classificació selectiva de deixalles. Mentre que una gran part de la població considera que prop del seu domicili hi ha contenidors específics, només els més joves manifesten que no classifiquen les deixalles.

És evident, que les intencions ideològiques en els grups d'edat més avançada van molt més enllà dels fets i més de les dos terceres parts de la població afirma classificar les deixalles, quan els resultats reals són bastant inferiors.

Cal destacar que en moltes poblacions catalanes el principal motiu pel qual la gent no classifica les deixalles és perquè no hi ha contenidors específics, o bé perquè en molts casos els hi queda lluny.

Aquesta resposta és contrària al que passa a algunes ciutats com Barcelona on hi ha força contenidors i el principal motiu és la falta d'espai per les bosses de deixalles.

El vidre és el residu més seleccionat, encara que en relació a altres estudis anteriors, els plàstics i altres materials van adquirint més terreny en el difícil hàbit de la classificació dels residus.

Renunciar a l’ús del propi vehicle en cas de problemes greus de contaminació no s’accepta totalment; malgrat això, la reducció de l’ús del cotxe o de la moto és una alternativa molt més acceptada, tot i sent el cotxe el principal instrument contaminant, en opinió dels entrevistats, més que les fàbriques o el conjunt urbà.

La contaminació acústica no es considera tan important com la atmosfèrica.

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 01.- Considera que l’adopció de mesures quant a la protecció del medi ambient, ha d’ésser

 1. Immediata
 2. A mig termini
 3. A llarg termini
 4. No sap / i o no contesta

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Immediata

77.21%

± 3.53%

A mig termini

14.89%

± 2.99%

A llarg termini

2.94%

± 1.42%

Ns / Nc

4.23%

± 1.69%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Immediata

74,29%

80,00%

64,71%

86,25%

71,74%

A mig termini

18,57%

12,22%

20,59%

10,00%

19,57%

A llarg termini

4,29%

2,22%

11,76%

1,25%

<1,00%

Ns / Nc

2,86%

5,56%

2,94%

2,50%

8,70%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 02.- Vostè sap què és la recollida selectiva de deixalles?

 1. No
 2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

93.01%

± 2.14%

No

6.62%

± 2.09%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

94,29%

92,22%

88,24%

95,00%

93,48%

No

5,71%

7,78%

11,76%

5,00%

6,52%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 03.- A prop del seu domicili hi ha contenidors específics per poder reciclar vidre, paper i cartró, plàstics, piles, etc.?

 1. No
 2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

83.09%

± 3.15%

No

16.73%

± 3.14%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

78,57%

86,67%

76,47%

82,50%

89,13%

No

21,43%

13,33%

23,53%

17,50%

10,87%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 04.- Vostè classifica la brossa que genera a casa seva?

 1. No

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

67.83%

± 3.93%

No

31.80%

± 3.91%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

67,14%

68,89%

38,24%

75,00%

78,26%

No

32,86%

31,11%

61,76%

25,00%

21,74%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 05.- Quins aspectes creu que dificulten aquesta classificació?

 1. Falta d’espai per a tantes bosses.
 2. Pèrdua de temps.
 3. Desconeixement de la manera de fer-ho.
 4. Desconeixement dels avantatges per al futur.

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

Aspectes

Percentatge de població que creu que l'aspecte dificulta aquesta classificació

Falta d’espai per a tantes bosses

51,61%

Pèrdua de temps

25,80%

Desconeixement de la manera de fer-ho

18,70%

Desconeixement dels avantatges per al futur

18,06%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 06.- Quina mena de residus classifica vostè?

 1. Vidre
 2. Piles
 3. Paper i cartró
 4. Matèria orgànica
 5. Plàstic i metall
 6. Medicaments

• Mostra: 369 persones de Catalunya que classifiquen els residus de casa seva.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

Respostes

Percentatge de població que classifica el residu

Vidre

67,74%

Piles

34,19%

Paper i cartró

62,58%

Matèria orgànica

21,29%

Plàstic i metalls

38,7%

Medicaments

7,74%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 07.- Considera que els ajuntaments haurien d’adoptar mesures per tal de restringir el trànsit en les grans ciutats i així disminuir la contaminació ambiental?

 1. No
 2. No sap i / o no contesta

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

79.96%

± 3.36%

No

9.74%

± 2.49%

Ns / Nc

9.93%

± 2.51%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

68,57%

88,89%

79,41%

81,25%

78,26%

No

17,14%

4,44%

11,76%

11,25%

6,52%

Ns / Nc

14,29%

6,67%

8,82%

7,50%

15,22%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 08.- Estaria disposat a renunciar a l’ús del seu vehicle o reduir-lo en dies determinats, en favor d’una millora del medi ambient?

 1. Renunciaria a utilitzar el vehicle
 2. Reduiria la seva utilització
 3. No en faria cas

• Mostra: 448 persones de Catalunya que disposen de vehicle.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Renuncia vehicle

31.03%

± 4.28%

Reduir l'ús

47.77%

± 4.63%

No faria cas

20.98%

± 3.77%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Renuncia vehicle

37,10%

25,71%

25,81%

28,17%

43,33%

Reduir l'ús

40,32%

54,29%

51,61%

52,11%

33,33%

No faria cas

22,58%

20,00%

22,58%

19,72%

23,33%

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 09.- Que pensa que contamina més l’ambient?

 1. Les fàbriques
 2. Els cotxes
 3. Les grans ciutats
 4. Ns / Nc

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Les fàbriques

26.84%

± 3.72%

Els cotxes

34.93%

± 4.01%

Grans ciutats

25.00%

± 3.64%

Ns / Nc

12.87%

± 2.81%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Les fàbriques

28,57%

25,56%

23,53%

33,75%

17,39%

Els cotxes

32,86%

36,67%

23,53%

30,00%

52,17%

Grans ciutats

28,57%

22,22%

41,18%

22,50%

17,39%

Ns / Nc

10,00%

15,56%

11,76%

13,75%

13,04%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/juliol00

Pregunta 10.- Quin tipus de contaminació creu que és més important a les ciutats?

 1. Acústica (sorolls)
 2. Ambiental (fums)
 3. No sap / No contesta / No es defineix

• Mostra: 544 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: juliol de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Acústica

31.07%

± 3.89%

Ambiental

53.68%

± 4.19%

Ns / Nc / Nd

14.89%

± 2.99%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Acústica

31,43%

31,11%

26,47%

27,50%

41,30%

Ambiental

54,29%

53,33%

67,65%

57,50%

36,96%

Ns / Nc / Nd

14,29%

15,56%

5,88%

15,00%

21,74%