ENQUESTA SOBRE

Els col·legis, llibres i equipaments escolars

 

 

FITXA TÈCNICA

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres per cent de risc.
Univers Població major d'edat de Catalunya
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Indicat a cada resposta
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 1028 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 617 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 133 aprox. ) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

 

Conclusions

Curs escolar del 2.000

Llibres cars i centres més que accebtables a catalunya

Un 35 per cent de les persones que han respost a l'enquesta afirmen tenir fills en edat escolar. S'ha de tenir en comte que l'univers del sondeig el constitueixen les persones majors de 18 anys i cal incloure dins d'aquest grup als pares que tenen fills o tutel·lats que estàn estudiant.

La mitjana de despeses per iniciar el curs, independientment dels habituals de cada mes, es situa per sobre de 30.000 pesetes.

Gairebé tota la població catalana està d'acord en que els llibres haurien d'esser gratuïts. S'han repetit constantment comentaris i queixes sobre l'excessiu preu d'aquest material. Coincideixen en afirmar en afirmar, que dada la alta tirada de ejemplares es injustificable el alto precio del libro escolar. No són pocs els qui afirmen que els beneficis obtinguts dels llibre escolars van més enllà del propi sector editorial.

Catalunya està ben dotada de centres escolars, malgrat això, la matriculació ha estat problemática para un de cada cinc nens. L'equipamnet dels centres es bo, encara que l'aula informática encara no és general.

El propi col·legi gestiona moltes vegadas el material escolar.

L'uniforme ha deixat d'esser preponderant en els centres escolars, encara que la tradicional bata , impecable només els primers dies, segueix essent comú entre els escolares de menor edat.

Les activitats extraescolars són molt habituals, tutelades preferentment per les associacions de pares y mares. Les activitats promocionades pels propis centres es consideren més econòmiques.

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 01.- Vostè té fills en edat escolar?

 1. No

• Mostra: 1028 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: finals d'agost de 2000.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

34.94%

± 4.20%

No

64.87%

± 4.20%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

30,50%

39,75%

26,09%

72,73%

13,89%

No

69,50%

60,25%

73,91%

27,27%

86,11%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 02.- El seu barri està ben dotat de centres d'ensenyament?

 1. No
 2. No sap i / o no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

71.79%

± 3.89%

No

10.70%

± 2.67%

Ns / Nc

17.32%

± 3.27%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

60,71%

76,56%

69,57%

84,85%

61,11%

No

14,29%

9,38%

4,35%

9,09%

16,67%

Ns / Nc

25,00%

14,06%

26,09%

6,06%

22,22%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 03.- A l'arribar els seus fills a l'edat escolar, li va resultar o li ha resultat fàcil matricular-los al col·legi que havia escollit?

 1. No

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

62.64%

± 4.01%

No

14.80%

± 2.26%

Ns / Nc

22.55%

± 4.22%

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 04.- El col·legi està ben dotat de les següents instal·lacions:

 1. Esportives
 2. Menjadors
 3. Aules d'informàtica
 4. Biblioteca

 

RESPOSTA

Percentatge de col·legis que disposen de les instal·lacions

Esportives

84.62%

Menjadors

94.87%

Aules d'informàtica

76.92%

Biblioteca

87.18%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 05.- La despesa que ha de fer, per cada fill, al començament d'aquest curs és de?

 1. Menys de 25.000 ptes
 2. Entre 25 i 50.000 ptes
 3. Més de 50.000 ptes

 

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Menys de 25000

24.84%

± 2.89%

Entre 25 i 50000

20.70%

± 2.67%

Més de 50000

14.39%

± 2.26%

Ns / Nc

39.97%

± 4.02%

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 06.- Creu que els llibres de text haurien d'ésser gratuïts fins acabar l'ESO?

 1. No

 

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

75.88%

± 3.70%

No

7.39%

± 2.26%

Ns / Nc

15.95%

± 3.17%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

71,43%

78,12%

69,57%

87,88%

69,44%

No

10,71%

6,25%

4,35%

6,06%

11,11%

Ns / Nc

17,86%

15,62%

26,09%

6,06%

19,44%

 

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 07.- Porten uniforme?

 1. Per a cap activitat
 2. Només activitats esportives
 3. Únicament la bata
 4. Uniforme oficial complet

 

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Per a cap activitat

39.52%

± 3.41%

Només activitats esportives

12.46%

± 2.09%

Únicament la bata

17.37%

± 2.39%

Uniforme oficial complet

8.18%

± 1.71%

Ns/Nc

22.47%

± 4.22%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 08.- El col·legi té activitats extrescolars?

 1. No
 2. No sap i / o no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

66.92%

± 4.08%

No

6.22%

± 1.50%

Ns / Nc

26.86%

± 4.18%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 09.- En cas afirmatiu qui les gestiona?

 1. El propi col·legi
 2. L'AMPA (Associació de pares i mares)
 3. Ambdós
 4. Ns / Nc

 

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

El propi col·legi

8.37%

± 2.39%

L'AMPA (Associació de pares i mares)

11.67%

± 2.78%

Ambdós

6.23%

± 2.09%

Ns/Nc

72.76%

± 3.85%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p10/septembre00

Pregunta 10.- Quines són més econòmiques?

 1. El propi col·legi
 2. L'AMPA (Associació de pares i mares)
 3. Ambdós
 4. Ns / Nc

 

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

El propi col·legi

19.56%

± 2.56%

L'AMPA (Associació de pares i mares)

10.50%

± 1.93%

Ambdós

6.22%

± 1.50%

Ns/Nc

63.72%

± 3.36%