ENQUESTA SOBRE

"Energies alternatives"

 

 

FITXA TÈCNICA

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum – Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica S.L.
Mostra La indicada en cada resposta fins arribar al tres – quatre per cent de risc. (2-sigma)
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió del llistat de telèfons, obtenint una mostra significativa de cada sector de població.
Data del sondeig Del 5 al 10 de juliol de 2001.
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 20:00 i les 22:00 hores dels dies laborals o en dies festius, que permet obtenir una mostra proporcional de cada grup de sexe i edat.
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 511 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 307 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 67 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.

 

Conclusions

Els problemes mediambientals són greus per a la majoria de la població catalana.

Tres quartes parts de la població de Catalunya coneix que són les energies alternatives o ecològiques. En aquest sentit, els més joves mostren un major nivell d'informació i, en conseqüència, de sensibilització pels problemes mediambientals.


El 85 per cent de la població afirma que els problemes ecològics són realment greus. L'enquesta indica d'un alt nivell de coneixement i sensibilització general per l'actual situació del nostre entorn atmosfèric.

La contaminació d'origen humà que causa major preocupació és la que produeix l'extinció de la capa d'ozó, causada per l'acumulació històrica d'halògens en l'estratosfera, despresos dels aerosols i altres productes que contenen CFCs (clorofluorocarbonos).

La desertització, originada pel canvi climàtic i la desforestació, té major rellevància que una de les seves principals causes, el denominat efecte hivernacle. Produït per la contínua acumulació de dióxid de carboni i altres gasos, l'efecte hivernacle és un fenomen sols una mica menys preocupant.

Les fonts ecològiques més conegudes són: la històrica energia hidràulica i, no menys antiga, eòlica, ja existent en els molins de vent.
El biogàs, produït per l'aprofitament de les emanacions de restes orgàniques, a més de esser gairebé inviable és poc conegut.

Tres de cada quatre persones estarien disposades a pagar una mica més per l'habitatge i després compensar la inversió en l'estalvi de consum energètic extern. Malgrat això, la majoria desconeix que les despeses d'instal·lació de la calefacció d'origen solar es recuperen en poc temps.
Malgrat que els més joves són els més ecologistes, al ser ells qui han de cercar pis, es mostren encara més reticents a a l’hora d’incrementar el ja de per sí alt cost de l'habitatge, ni que sigui per a fins ecològics. També alguns dels més joves són els únics que no volen perdre potència i velocitat en els seus vehicles per raons ecològiques.

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 01.- Sap què són les energies alternatives?

  1. No
  2. No sap y / o no contesta

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

75,48%

± 3,74%

No

24,52%

± 3,73%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

78,12%

73,63%

85,19%

81,82%

56,52%

No

21,88%

26,37%

14,81%

18,18%

43,48%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 02.- ¿Pensa que els problemes ecològics són realment greus?

  1. No
  2. No sap y / o no contesta

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

85,16%

± 3,10%

No

5,16%

± 1,91%

Ns / Nc

9,68%

± 2,53%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

78,12%

90,11%

88,89%

83,64%

82,61%

No

6,25%

4,40%

3,70%

7,27%

4,35%

Ns / Nc

15,62%

5,49%

7,41%

9,09%

13,04%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 03.- Coneix els següents problemes de contaminació atmosfèrica?

y en cas afirmatiu, quin és el seu grau de preocupació (1 al 10)?

  1. Efecte hivernacle.
  2. Extinció de la capa d’ozó.
  3. Pluja àcida
  4. Desertització a causa del canvi climàtic

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

Puntuació mitja

Desviació

Efecte hivernacle

7,55

1,73

Extinció de la capa d’ozó

8,33

1,87

Pluja àcida

7,39

1,92

Desertització a causa del canvi climàtic

8,16

1,98

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 04..- ¿Ha sentit parlar de les següents sistemes d’energia alternativa?

 1. Pannells fotovoltaics (transformen l’energia solar en electricitat)
 2. Acumuladors tèrmics (escalfament de l’aigua mitjançant l’energia solar)
 3. Energia eòlica
 4. Hidràulica
 5. Marees
 6. Biogàs
 7. Fusió nuclear controlada

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

Percentatge de població que ha sentit parlar

Pannells fotovoltaics

69,80%

Acumuladors tèrmics

36,91%

Energia eòlica

85,23%

Energia hidraulica

88,59%

Marees

52,35%

Biogàs

33,56%

Fusió nuclear controlada

66,44%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 05..- ¿Estaria disposat a gastar d’un cinc a un deu per cent més en el cost d’un habitatge a canvi de tenir aigua calenta gairebé gratuïta i consumir menys calefacció?

  1. No

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

75,48%

± 3,74%

No

14,19%

± 3,00%

Ns / Nc

10,32%

± 2,62%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

71,88%

78,02%

68,52%

81,82%

76,09%

No

15,62%

13,19%

16,67%

9,09%

17,39%

Ns / Nc

12,50%

8,79%

14,81%

9,09%

6,52%

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 06.- ¿Sap que les despeses per la instal·lació de la calefacció d’origen solar es poden recuperar, amb l’estalvi d’energia, en poc més de cinc anys?

  1. No

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPUESTA

PORCENTAJE

FIABILIDAD

SI

38,06%

± 4,21%

NO

61,94%

± 4,21%

Relación de las respuestas a la pregunta

Resp \ Grupo

Hombres

Mujeres

Menos de 30

De 30 a 50

Más de 50

SI

42,19%

35,16%

25,93%

43,64%

45,65%

NO

57,81%

64,84%

74,07%

56,36%

54,35%

 

Institut Català del Consum

REF:\SONICC2\P06\JUNIO01

Pregunta 07.- ¿Estaria disposat a que el seu automòbil perdés una mica de potència a canvi de reduir considerablement les emissions de gasos contaminants?

  1. No

• Mostra: 511 persones de Catalunya.

• Data del sondeig: del 5 al 10 de juliol de 2001.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

92,26%

± 2,33%

No

4,52%

± 1,76%

Ns / Nc

3,23%

± 1,46%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

85,94%

96,70%

87,04%

98,18%

91,30%

No

9,38%

1,10%

12,96%

<1,00%

<1,00%

Ns / Nc

4,69%

2,20%

<1,00%

1,82%

8,70%