ENQUESTA SOBRE

"L’adaptació a l’euro dels catalans"

 

 

FITXA TÈCNICA

Organisme que promociona l'enquesta Institut Català del Consum - Generalitat de Catalunya
Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra 532 persones de Catalunya
Univers Població major d'edat de Catalunya.
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població, obtenint una mostra significativa de cada grup de sexe i edat.
Data del sondeig Octubre de 2001
Distribució geogràfica d’entrevistes Sobre un total de 532 persones.
 • Aproximadament el 60% ( 319 aprox. ) de les entrevistes s’han realitzat a la província de Barcelona.
 • Un 13% ( 69 aprox.) a cadascuna de les províncies restants de Catalunya.
Horari d'entrevistes Entre les 18:00 y les 22:00 hores dels dies laborables.
Dades d'Infortècnica c/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax:: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

Conclusions

Una mica més d'un setanta per cent de la població de Catalunya afirma que s'adaptarà fàcilment a l'Euro. Igual que en altres autonomies, les persones de major edat són les qui afirmen tenir menor confiança per a acomodar-se a la nova moneda, malgrat que el grau de coneixement general sobre l'euro, comparat amb estudis anteriors, ha ascendit fins arribar a una nota teòrica de notable. Només una de cada tres persones, té dubtes sobre la conversió de la nova divisa i més de la meitat de la població afirma no tenir cap llacuna important sobre l'euro.

Per la seva proximitat i abundància de sucursals, les caixes d'estalvi i bancs són els llocs idonis per a realitzar les consultes sobre l'euro.

L'alt grau de coneixement de les qüestions més fonamentals de l'euro es fa evident en les preguntes de tipus test. Així, la data d'inici de circulació de l'euro és coneguda per més del 90 per cent de la població catalana, també ho és, encara que en lleugera menor mesura, el període de convivència amb la històrica pesseta i els quatre mesos posteriors per a canviar pessetes per euros en tots els bancs i, amb temps il·limitat, al Banc d'Espanya. Altres preguntes més complexes o menys intuïtives ofereixen majors dificultats, com saber el nombre de monedes i bitllets que hauran, o la data avançada al 15 de desembre per a aconseguir únicament monedes.

Més del 90 per cent de la població de Catalunya sap perfectament que sis euros són aproximadament 1000 pessetes. Coneixen, per tant, la denominada "regla del 6". La capacitat d'extrapolació d'aquesta proporció dependrà de l'habilitat matemàtica de cada persona, però no de la falta d'informació. El test, gens senzill donada la espontaneïtat de resposta sobre l'arrodoniment de moneda, és contestat correctament per més d'un terç dels entrevistats, el que posa de manifest la més que acceptable preparació dels catalans sobre la nova moneda europea.

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 01- Pensa vostè que es podrà adaptar fàcilment a l’euro?

  1. No
  2. No sap o no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

70,72%

± 3,87%

No

26,13%

± 3,73%

Ns / Nc

3,15%

± 1,45%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

83,87%

65,62%

72,09%

81,48%

61,22%

No

16,13%

30,00%

27,91%

17,28%

32,65%

Ns / Nc

<1,00%

4,38%

<1,00%

1,23%

6,12%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 02.- Si vostè necessita fer preguntes referents a l’euro, a qui consultaria preferentment?

  1. Al seu banc.
  2. Als seus comerços habituals.
  3. A una associació de consumidors.
  4. A organismes autonòmics de consum.
  5. A altres.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Al seu banc

71,17%

± 3,85%

Comerços habituals

4,05%

± 1,62%

Associació de consumidors

4,05%

± 1,62%

Organisme autonòmic de consum

4,95%

± 1,83%

Altres

10,81%

± 2,63%

Ns / Nc

4,95%

± 1,83%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Al seu banc

72,58%

70,62%

79,07%

67,90%

70,41%

Comerços habituals

3,23%

4,38%

4,65%

4,94%

3,06%

Associació de consumidors

3,23%

4,38%

<1,00%

8,64%

2,04%

Organisme autonòmic de consum

4,84%

5,00%

6,98%

8,64%

1,02%

Altres

14,52%

9,38%

6,98%

4,94%

17,35%

Ns / Nc

1,61%

6,25%

2,33%

4,94%

6,12%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 03.- Sobre quins aspectes de l’euro encara té dubtes?

  1. Com es fa la conversió.
  2. Si afecta o no les pensions, contractes o hipoteques.
  3. L’euroetiqueta i el que suposa per als comerciants.
  4. Diverses de les anteriors.
  5. Cap.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Com es fa la conversió

32,88%

± 3,99%

Si afecta o no les pensions, contractes o hipoteques

7,66%

± 2,24%

L’euroetiqueta i el que suposa per als comerciants

4,95%

± 1,80%

Diverses de les anteriors

4,05%

± 1,62%

Cap

50,45%

± 4,25%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Com es fa la conversió

20,97%

37,50%

37,21%

27,16%

35,71%

Si afecta o no les pensions, contractes o hipoteques

1,61%

10,00%

16,28%

3,70%

7,14%

L’euroetiqueta i el que suposa per als comerciants

6,45%

4,38%

9,30%

7,41%

1,02%

Diverses de les anteriors

3,23%

4,38%

0,00%

4,94%

5,10%

Cap

67,74%

43,75%

37,21%

56,79%

51,02%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 04 - Quina és la data de posada en circulació de l’euro?

  1. 1 de desembre de 2001
  2. 1 de gener de 2002
  3. 1 de març de 2002
  4. 1 de juliol de 2002
  5. No ho sap

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

1 desembre 2001

0,90%

± 0,73%

1 gener 2002

91,89%

± 2,32%

1 març 2002

1,80%

± 1,10%

1 juliol 2002

<1,00%

± 0,00%

Ns / Nc

5,41%

± 1,90%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

1 desembre 2001

<1,00%

1,25%

<1,00%

<1,00%

2,04%

1 gener 2002

95,16%

90,62%

90,70%

95,06%

89,80%

1 març 2002

1,61%

1,88%

<1,00%

2,47%

2,04%

1 juliol 2002

<1,00%

<1,00%

<1,00%

<1,00%

<1,00%

Ns / Nc

3,23%

6,25%

9,30%

2,47%

6,12%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 05 - Fins quan podrà seguir utilitzant la pesseta com a mitjà de pagament?

  1. 31 de desembre de 2001
  2. 31 de gener de 2002
  3. 28 de febrer de 2002
  4. 30 de juny de 2002
  5. No ho sap

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

31 desembre 2001

6,76%

± 2,11%

31 gener 2002

9,01%

± 2,41%

28 febrer 2002

66,67%

± 4,01%

30 juny 2002

4,05%

± 1,65%

Ns / Nc

13,51%

± 2,89%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

31 desembre 2001

4,84%

7,50%

11,63%

7,41%

4,08%

31 gener 2002

4,84%

10,62%

6,98%

8,64%

10,20%

28 febrer 2002

79,03%

61,88%

67,44%

74,07%

60,20%

30 juny 2002

4,84%

3,75%

2,33%

6,17%

3,06%

Ns / Nc

6,45%

16,25%

11,63%

3,70%

22,45%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 06.- Fins a quina data podrà canviar les pessetes per euros?

  1. Sense límit de data en qualsevol banc, inclòs el Banc d’Espanya o caixes d’estalvis.
  2. Sense límit de data només al Banc d’Espanya.
  3. Fins al 30 / 6 / 2002 en bancs i caixes d’estalvis, i sense límit de data al Banc d’Espanya.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Sense límit de data en qualsevol banc, inclòs el Banc d’Espanya o caixes d’estalvis

0,90%

± 0,73%

Sense límit de data només al Banc d’Espanya

1,35%

± 0,90%

Fins al 30 / 6 / 2002 en bancs i caixes d’estalvis, i sense límit de data al Banc d’Espanya

36,94%

± 4,10%

Ns / Nc

60,81%

± 4,15%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Sense límit de data en qualsevol banc, inclòs el Banc d’Espanya o caixes d’estalvis

<1,00%

1,25%

2,33%

<1,00%

1,02%

Sense límit de data només al Banc d’Espanya

1,61%

1,25%

<1,00%

2,47%

1,02%

Fins al 30 / 6 / 2002 en bancs i caixes d’estalvis, i sense límit de data al Banc d’Espanya

59,68%

28,12%

41,86%

45,68%

27,55%

Ns / Nc

38,71%

69,38%

55,81%

51,85%

70,41%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 07 - Quan podrà aconseguir monedes i bitllets d’euros als bancs i caixes d’estalvis?

  1. Monedes, des del 15 de desembre; i bitllets, des de l’1 de gener.
  2. Monedes i bitllets des de l’1 de gener.
  3. Monedes i bitllets des del 15 de desembre.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

Monedes, des del 15 de desembre; i bitllets, des de l’1 de gener

11,26%

± 2,69%

Monedes i bitllets des de l’1 de gener

23,42%

± 3,59%

Monedes i bitllets des del 15 de desembre

22,52%

± 3,54%

Ns / Nc

42,79%

± 4,20%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

Monedes, des del 15 de desembre; i bitllets, des de l’1 de gener

16,13%

9,38%

11,63%

19,75%

4,08%

Monedes i bitllets des de l’1 de gener

27,42%

21,88%

25,58%

22,22%

23,47%

Monedes i bitllets des del 15 de desembre

17,74%

24,38%

23,26%

24,69%

20,41%

Ns / Nc

38,71%

44,38%

39,53%

33,33%

52,04%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 08 - Quantes monedes d’euro hi haurà?

  1. 6 monedes
  2. 7 monedes
  3. 8 monedes
  4. 10 monedes
  5. No ho sap / no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

6 monedes

9,91%

± 2,52%

7 monedes

10,81%

± 2,63%

8 monedes

28,83%

± 3,85%

10 monedes

4,50%

± 1,73%

Ns / Nc

45,95%

± 4,24%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

6 monedes

6,45%

11,25%

13,95%

12,35%

6,12%

7 monedes

16,13%

8,75%

4,65%

12,35%

12,24%

8 monedes

30,65%

28,12%

23,26%

39,51%

22,45%

10 monedes

3,23%

5,00%

6,98%

4,94%

3,06%

Ns / Nc

43,55%

46,88%

51,16%

30,86%

56,12%

 

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 09 - Quants bitllets d’euro hi haurà?

  1. 5 bitllets
  2. 7 bitllets
  3. 8 bitllets
  4. 10 bitllets
  5. No ho sap / no contesta

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

5 bitllets

15,32%

± 3,05%

7 bitllets

27,48%

± 3,78%

8 bitllets

6,31%

± 2,05%

10 bitllets

1,80%

± 1,10%

Ns / Nc

49,10%

± 4,25%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

5 bitllets

12,90%

16,25%

20,93%

16,05%

12,24%

7 bitllets

35,48%

24,38%

30,23%

32,10%

22,45%

8 bitllets

6,45%

6,25%

9,30%

6,17%

5,10%

10 bitllets

1,61%

1,88%

<1,00%

3,70%

1,02%

Ns / Nc

43,55%

51,25%

39,53%

41,98%

59,18%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 10 - Sap a quant s’arrodoniria una quantitat de 2’165?

  1. 2’1
  2. 2’2
  3. 2’16
  4. 2’17

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

2,1

1,35%

± 0,90%

2,2

10,81%

± 2,63%

2,16

12,16%

± 2,76%

2,17

35,14%

± 4,05%

Ns / Nc

40,54%

± 4,17%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

2,1

1,61%

1,25%

2,33%

2,47%

0,00%

2,2

17,74%

8,12%

13,95%

11,11%

9,18%

2,16

20,97%

8,75%

13,95%

16,05%

8,16%

2,17

41,94%

32,50%

41,86%

43,21%

25,51%

Ns / Nc

17,74%

49,38%

27,91%

27,16%

57,14%

Institut Català del Consum

REF:sonicc01/p11/octubre01

Pregunta 11 - Sap a quant equivalen aproximadament 6 euros?

  1. 500 pessetes
  2. 1.000 pessetes
  3. 2.000 pessetes
  4. No sap

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

500 pts.

2,70%

± 1,36%

1000 pts.

81,98%

± 3,27%

2000 pts.

3,15%

± 1,45%

Ns / Nc

12,16%

± 2,76%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

500 pts.

1,61%

3,12%

2,33%

4,94%

1,02%

1000 pts.

91,94%

78,12%

79,07%

86,42%

79,59%

2000 pts.

1,61%

3,75%

6,98%

2,47%

2,04%

Ns / Nc

4,84%

15,00%

11,63%

6,17%

17,35%